Algemene Voorwaarden Afvalophalen

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing op ieder gebruik van onze website www.afvalophalen.nl, door personen die handelen in de hoedanigheid van Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer (uitvoerder), alsmede op alle diensten die door Afvalophalen worden aangeboden aan Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere Opdracht die via tussenkomst van Afvalophalen tussen Opdrachtgever en Vervoerder tot stand komt. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor zowel Opdrachtgever als Vervoerder. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Afvalophalen: gevestigd te Dinteloord en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 76147800 handelend onder de naam Afvalophalen.
1.2. Dienst: het aanbieden van een beheerde omgeving (platform) waar gebruikers die afval wensen afgevoerd te hebben en die afval wensen af te vervoeren met elkaar in contact gebracht worden.
1.3. Website: de website van Afvalophalen te raadplegen via www.afvalophalen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.4. Gebruiker:  een ieder die door het creëren van een account gebruik maakt van de Website.
1.5. Product(en): alle roerende zaken die via het platform ter verzending worden aangeboden dan wel vervoerd worden.
1.6. Opdracht: een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (Vervoerder) tot stand gekomen overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7: 400 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waarbij onderling wordt overeengekomen dat Opdrachtnemer (Vervoerder) een of meerdere Producten ophaalt en aflevert voor de Opdrachtgever.
1.7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die middels het platform een Opdracht plaatst tot het afvoeren van een of meerdere Producten en ten behoeve hiervan een overeenkomst van opdracht aangaat met Opdrachtnemer.
1.8. Opdrachtnemer (Vervoerder): de natuurlijke persoon die uitvoering wenst te geven aan de door Opdrachtgever op het platform aangeboden opdracht voor het vervoer van een of meerdere Producten.
1.9.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere persoon die via het platform een opdracht plaatst voor het afvoeren van Producten, alsmede iedere persoon die reageert op de aangeboden opdracht voor het vervoer van Producten en hier uitvoering aan geeft. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderling gesloten overeenkomst van opdracht.
2.2. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Afvalophalen bevestigd zijn.
2.3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van deze bepalingen.
2.4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
2.5. Partijen zullen indien de in het vorige lid ontstane situatie zich voordoet ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
2.6. Afvalophalen behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze nieuwe aangepaste Algemene Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst. Opdrachtnemer en Opdrachtgever dienen om deze reden regelmatig de Website te raadplegen.

Artikel 3. Onze dienstverlening

3.1. Afvalophalen biedt een platform aan waarbij bemiddeld wordt tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers (Uitvoerders). Afvalophalen faciliteert slechts het contact tussen Opdrachtgever en Uitvoerder en wordt geen partij bij de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderling wordt afgesloten.
3.2. Afvalophalen biedt op het platform drie categorieën van diensten aan waarbij tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht kan worden overeengekomen:

  • Categorie 1 Het afvoeren van goederen’: Opdrachtgever plaatst een opdracht tot het afvoeren van een of meerdere producten. Vervoerder gaat in op dit aanbod en is bereid om de Product(en) voor Opdrachtgever af te voeren. Wat wil zeggen dat de Vervoerder de Product(en) op haalt bij het door de Opdrachtgever opgegeven adres, en voert de Product(en) af naar een op eigen inzicht gekozen locatie.

3.3. Afvalophalen en Uitvoerder beogen uitdrukkelijk géén arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van art. 7:610  e.v. en art. 7:690 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
3.4. Afvalophalen en Uitvoerder willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking uitsluiten.
3.5. Afvalophalen is geen partij bij de tussen Opdrachtgever en Vervoerder ontstane overeenkomst van opdracht. Derhalve kan Afvalophalen niet aansprakelijk gehouden worden voor de nakoming en wijze van uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Uitvoerder.
3.6. Afvalophalen zal al het mogelijke doen om de kwaliteit op het platform te waarborgen. Door op het platform te werken met reviews hebben Opdrachtgevers de mogelijkheid om een geïnformeerde beslissing te nemen bij het kiezen van potentiele Uitvoerder.
3.7. Afvalophalen gaat vertrouwelijk om met alle informatie van Gebruikers die via het platform of anderszins aan Afvalophalen wordt verstrekt.

Artikel 4. Registratie & gebruiksregels website

4.1. Om optimaal gebruik te maken van het platform, kan iedere persoon die handelt als Opdrachtgever of Opdrachtnemer (Uitvoerder) zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Het staat een ieder die zich daarvoor geschikt acht, vrij om zich als Uitvoerder aan te melden. Indien het Product met een gemotoriseerd voertuig vervoerd wordt, waarvoor een geldig Nederlands rijbewijs vereist is, dient Uitvoerder daarover te beschikken. De Uitvoerder is vrij in bepalen van de eigen werkwijze en de hoogte van de gevraagde vergoeding om de Dienst uit te voeren. Het staat Opdrachtgever vrij om tussen het aanbod een geschikte kandidaat te kiezen. Hieromtrent geeft Afvalophalen geen verdere instructies. Gebruikers dienen onderling zelf e.e.a. overeen te komen, Afvalophalen faciliteert slechts het contact.
4.3. Tijdens de registratieprocedure kiest Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.4. Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Afvalophalen is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer is. Al hetgeen gebeurt via de account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker.
4.5. Indien Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Afvalophalen daarvan in kennis te stellen, zodat Afvalophalen gepaste maatregelen kan nemen.
4.6. De Website mag uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het opgericht is, namelijk het bemiddelen tussen Opdrachtgevers en Uitvoerder bij het afvoeren van Product(en). Gebruikers mogen elkaar onderling niet benaderen voor andere (commerciële) doeleinden.
4.7. De Gebruiker kan zijn account te allen tijde kosteloos opheffen.
4.8. Alle communicatie voorafgaand aan de Opdracht dient via de Website te verlopen. Het is niet toegestaan om via het systeem contactgegevens (e.g. telefoonnummers en e-mailadressen uit te wisselen).
4.9. De Website mag niet gebruikt worden voor handelingen of gedragingen die een schending van Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving kan opleveren.
4.10. Het is niet toegestaan om op de Website onderstaande zaken te verspreiden:

  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met erotische inhoud: Teksten, afbeeldingen of andere media die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  • Reclame of spam waar geen toestemming voor is gegeven door de Website; Misleidende of inaccurate informatie
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers aan te brengen.

4.11. Het is niet toegestaan om de Website te gebruiken voor het plaatsen van Opdrachten die betrekking hebben op het vervoer van geld, illegale zaken (zoals wapens of drugs), gevaarlijke stoffen (zoals brandbare stoffen/ producten) of overig gevaarlijk materiaal. Afvalophalen kan in dergelijke gevallen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden. De volledige verantwoordelijkheid voor alle (rechts)gevolgen ligt bij Opdrachtgever.
4.12. Een ieder die in het vorige lid genoemde zaken laat Uitvoerder riskeert strafrechtelijke vervolging of andere rechtsmaatregelen. Elke boete, schade of andere kosten die voortvloeien uit dergelijke activiteiten, zal door gedupeerde op Opdrachtgever verhaald worden.
4.13. Iedere vorm van schending van de in dit Artikel vastgelegde gebruiksregels voor de Website kan gemeld worden aan Afvalophalen.

Artikel 5. Prijzen, informatie & beschikbaarheid Website

5.1. Alle op de Website en in andere van Afvalophalen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Indien voor het gebruik van bepaalde onderdelen van onze Dienst betaling vereist is, zal dit duidelijk door Afvalophalen op de Website vermeld worden.
5.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Afvalophalen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
5.3. Afvalophalen zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Website zo goed mogelijk te waarborgen.
5.4. Afvalophalen kan echter niet garanderen dat de Website te allen tijde foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Afvalophalen is dan ook niet aansprakelijk voor geleden schade als de Website niet of niet veilig werkt.
5.5. Afvalophalen is gerechtigd de Website buiten werking te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijke aanpassingen en/of verbeteringen. Gepland onderhoud zal zoveel mogelijk van te voren naar de Gebruiker toe gecommuniceerd worden.

6. Totstandkoming & uitvoering van de Opdracht

6.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever via de Website een Opdracht plaatst, instemt met het aanbod van de Uitvoerder die deze Opdracht wenst uit te voeren en voor de Dienst betaalt. Na de betaling ontvangen Opdrachtgever en Uitvoerder langs elektronische weg (e-mail) een bevestiging..
6.3. Nadat Uitvoerder voor de Dienst betaald heeft ontvangt Opdrachtgever en Vervoerder per e-mail een bericht met de contactgegevens van de ander.
6.6. ‘Uitvoerder geeft adequaat uitvoering aan de Opdracht voor diensten in de categorie ‘Afvoeren van goederen’, door op de afgesproken datum en tijdstip het Product op te halen en af te voeren naar een door eigen inzicht bepaalde locatie. Wanneer de af te voeren goederen door de Uitvoerder opgehaald zijn, word de Uitvoerder door de Opdrachtgever betaalt.
6.8. Het valt onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om juiste en volledige informatie te verschaffen omtrent de Opdracht.
6.9. Uitvoerder draagt na acceptatie van de Opdracht, de volledige verantwoordelijkheid om op de juiste wijze hieraan uitvoering te geven. Bij het uitvoeren van de Opdracht handelt Uitvoerder geheel naar eigen inzicht. Afvalophalen verschaft aan Vervoerder geen inhoudelijke instructies met betrekking tot het uitvoeren van de Opdracht.
6.10. Tussen Afvalophalen en Uitvoerder ontstaat uitdrukkelijk géén gezagsverhouding.
6.11. Uitbetaling van de vergoeding aan Uitvoerder geschiedt op de in lid 4 en 5 van dit Artikel voorgeschreven wijze. Opdrachtnemer betaald Afvalophalen 10% van het tussen de opdrachtgever en Uitvoerder overeengekomen bedrag. De overige financiële details worden onderling geregeld. Afvalophalen heeft hier geen deelnamen aan.
6.12. De hoogte van de bemiddelingskosten die Afvalophalen hanteert bedraagt 10% van het totale bedrag dat de Vervoerder als vergoeding ontvangt.
6.13. Voor iedere uitbetaling van de in lid 4 en 5 van dit Artikel gestelde vergoeding is een geldig IBAN-rekeningnummer en identificatie van de rekeninghouder vereist. Bij uitbetaling gaat Afvalophalen dan ook uit van de juistheid van de door Gebruiker opgegeven bankgegevens. Afvalophalen draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden.
6.14. De betalingen voor de Opdracht verlopen via onze betalingsprovider Mollie B.V.
6.15. Alle genoemde prijzen op de Website zijn indien van toepassing inclusief btw. Uitvoerder dient zelf zorg te dragen voor eventuele andere kosten.
6.16. Afvalophalen behoudt zich het recht voor om de prijzen van de dienst te wijzigen. Gebruikers dienen voor de actuele prijs de Website te raadplegen.

7. Aanvullende bepalingen bij de uitvoering van een Opdracht

7.1. Indien Uitvoerder constateert dat de ophaalsituatie anders is dan Opdrachtgever in de Opdracht omschreven heeft, heeft Uitvoerder het recht om het (de) Product(en) niet mee te nemen. Het is ter beoordeling van Uitvoerder wanneer zich een dergelijke situatie voordoet. In dat geval dient de Uitvoerder contact met Afvalophalen op te nemen waarna hij zijn servicekosten terug krijgt omdat er geen arbeid is verricht.
7.2. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor zorg te dragen dat de contactpersoon van het ophaaladres op de afgesproken tijd aanwezig is (met een uitloop van maximaal 15 minuten). Indien de contactpersoon niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, heeft Uitvoerder het recht om het (de) Product(en) niet mee te nemen. In dat geval dient de Uitvoerder contact met Afvalophalen op te nemen waarna hij zijn servicekosten terug krijgt omdat er geen arbeid is verricht.
7.3. In het geval Uitvoerder een redelijk vermoeden heeft dat het (de) Product(en) gevaar kan opleveren voor personen of zaken, of uit illegale goederen bestaat, dat heeft Uitvoerder het recht deze niet te vervoeren. Het is ter beoordeling van Vervoerder wanneer zich een dergelijke situatie voordoet. Uitvoerder kan wel contact opnemen met Afvalophalen voor overleg.
7.5. In het geval Uitvoerder het (de) Product(en) ophaalt op het afgesproken adres, maar deze niet aflevert, noch in de tussentijd contact heeft gezocht met Opdrachtgever. Indien er sprake blijkt te zijn van diefstal of verduistering zal Afvalophalen, na aangifte van Opdrachtgever bij de politie, desgevraagd alle benodigde informatie (zoals de gebruikersgegevens) verschaffen.
7.6. In het geval Uitvoerder een Product aankoopt namens Opdrachtgever en aan alle verplichtingen voldaan heeft, dient Opdrachtgever het Product ook daadwerkelijk af te nemen.
7.7. Bij annulering van de Opdracht door Opdrachtgever binnen 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd, Dient de Uitvoerder Afvalophalen hiervan op de hoogte te brengen waarna Vervoerder de betaalde 10% aan Afvalophalen terug krijgt omdat er geen arbeid is verricht.
7.8. In de gevallen waarin Uitvoerder (binnen 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later) aangeeft niet meer in staat te zijn de Opdracht uit te kunnen voeren, word geen terug gaven van 10% service kosten door Afvalophalen terug betaald.

Artikel 8. Ontzegging gebruik van de Dienst

8.1. Indien Afvalophalen constateert of vermoedt dat de Gebruiker in strijd handelt met de wet of deze voorwaarden, heeft Afvalophalen het recht om de toegang tot en het gebruik van de Dienst (gedeeltelijk) te ontzeggen. Ook indien Gebruiker niet (volledig) aan de betalingsverplichting voldoet kan Afvalophalen ervoor kiezen om de toegang tot en het gebruik van de Dienst te ontzeggen door: volledige verwijdering van het account of bepaalde onderdelen van de Dienst voor de Gebruiker te blokkeren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt als gevolg van de in lid 2 t/m 10 van dit Artikel genoemde gevallen.
9.2. Afvalophalen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van door Opdrachtgever of Opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
9.3. Afvalophalen is evenmin aansprakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die middels het platform tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gesloten.
9.4. Afvalophalen heeft geen invloed op informatie die door Gebruiker op de Website geplaatst wordt en zal dit niet actief monitoren. Wel kan Afvalophalen na een melding hiervan te hebben ontvangen onrechtmatige, ongepaste of informatie die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden verwijderen.
9.5. Afvalophalen is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt door onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website of het niet goed functioneren van hyperlinks.
9.6. Afvalophalen is niet aansprakelijk voor informatie die Gebruiker op de Website plaatst of informatie die tussen gebruikers onderling wordt uitgewisseld. Afvalophalen is evenmin aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie als de oorzaak ligt in een verkeerde verzending.
9.7. Afvalophalen is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de Diensten van Afvalophalen of wijzigingen in of op de Website.
9.7. Afvalophalen kan niet aansprakelijk gesteld worden in situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde gebruik maakt van de Website of Dienst met het mobiele apparaat van Gebruiker. Evenmin ontstaat er voor Afvalophalen aansprakelijkheid indien Gebruiker schade ondervindt aan apparatuur als gevolg van het gebruik van de Website of Dienst.
9.8. Afvalophalen is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programma’s of apparatuur gebruikt voor elektronische informatie en overbrenging van computervirussen. Afvalophalen draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
9.9. Ten slotte is Afvalophalen niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, indien de niet nakoming te wijten is aan gebeurtenissen buiten de redelijke macht van Afvalophalen.

Artikel 10. Privacy

10.1. Uw privacy is voor Afvalophalen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
10.2. Afvalophalen verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever en Opdrachtnemer conform de op onze Website gepubliceerde privacy statement. Deze is te raadplegen via www.afvalophalenproject.com/privacy-policy/

Artikel 11. Klachten & geschillen

11.1. Indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer een klacht heeft over de dienstverlening van Afvalophalen, dan kan Opdrachtgever of Opdrachtnemer bij Afvalophalen per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2. Afvalophalen geeft Opdrachtgever of Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht, een inhoudelijke reactie.
11.3. Indien er conflicten ontstaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Afvalophalen bereid om te bemiddelen bij de oplossing van het conflict. Afvalophalen is hier echter niet toe verplicht, maar zal zich wel voldoende inzetten om tot een bevredigende oplossing te komen voor betrokken partijen.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan tussen Afvalophalen en een andere partij, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Afvalophalen gevestigd is.
12.3. Afvalophalen behoudt zich het recht voor ongebruikelijke transacties in de zin van artikel 16 van de Wwft te melden bij de FIU-Nederland.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

V.O.F. Afvalophalen

We gebruiken cookies om te zorgen dat u de beste ervaring heeft op onze website. Als u de website verder gebruikt gaan wij ervan uit dat u ermee akkoord bent.